ÜYELİK SÖZLEŞMESİ

1. TARAFLAR

 

İşbu Üyelik Sözleşmesi (" Sözleşme "); greenpetition.com ve mobil cihaz uygulamalarının sahibi olan ve DOSAB Çiğdem 1 Sokak No:14/F, 16110 Osmangazi/Bursa adresinde bulunan Petizione verde Dış Ticaret A.Ş. (“Green Petition ”) ile greenpetition.com e mobile uygulamasına (“ Piattaforma ”) aşağıdaki şartları kabul ederek üye olan web sitesi kullanıcısı o mobil cihazlara kurulan uygulamalardan üye olan kullanıcı (“ Üye ”) arasında, Üye 'nin greenpetition.com 'a sunduğu Hizmetler'den yararlanmasına ilişkin koşulların belirlenmesi için akdedilmiştir. greenpetition.com ve Üye işbu Üyelik Sözleşmesi'nde ayrı ayrı “ Taraf ” birlikte “ Taraflar ” olarak anılacaklardır.

 1. TANIMLAR

 

Acik Pazar

greenpetition.com è un 6563 di Elektronik Ticaretin Düzenlenmesi Hakkında Kanun uyarınca yalnızca " aracı hizmet sağlayıcı " e 5651 di Internet Ortamında Yapılan Yayınların Düzenlenmesi e Bu Yayınlar Yoluyla İşlenen Suçlarla M ücadele Edilmesi Hakkında Kanun uyarınca " yer sağlayıcı " sıfatıyla Satıcı'lar ile Alıcı'ları Platform üzerinden buluşturarak Satıcı'ların Platform'dan gerçekleştirdikleri ürün ve/veya hizmet satışlarına ticari temsilci olarak aracılık ettiği modeli ifade eder.

Alici

Platform'dan ürün ve/veya hizmet satın alan gerçek kişileri ifade eder.

Gizlilik Politikası e Veri Koruma Bildirimi

Üyeler 'in Platform üzerinden ilettikleri kişisel verilerin, greenpetition.com tarafından hangi amaçlarla ve ne şekilde kullanılacağı gibi konular da dâhil olmak üzere greenpetition.com 'nin kişisel verilere ve çerez kullanımına ilişkin genel gizlilik politikasını düzen leyen ve Platform üzerinden greenpetition.com /kisiselverilerinkorunmasi.html linkinden erişilebilecek olan metni ifade eder.

Hesabım Sayfası

Üye 'nin Platform'da yer alan çeşitli uygulamalardan ve Hizmetler'den yararlanabilmesi için gerekli işlemleri gerçekleştirebildiği, kişisel bilgilerini e uygulama bazında kendisinden talep edilen bilgilerini girdiği ilgili Üye tarafından kullanıcı adı ve şifre ile erişilebilen Üye 'ye özel sayfayı ifade eder.

Hizmetler

Üyeler 'in işbu Üyelik Sözleşmesi içerisinde tanımlı olan iş ve işlemlerini gerçekleştirmelerini sağlamak amacıyla greenpetition.com tarafından ortaya konulan uygulamaları ifade eder.

Satıci

Açık Pazar butiklerinde greenpetition.com ile yaptığı Satıcı İş Ortaklığı ve İlan Sözleşmesi kapsamında Platform'a üye olan ve oluşturduğu hesap üzerinden yayınladığı ilanlar aracılığıyla çeşitli ürün ve/veya hiz metleri satışa arz eden tüzel/gerçek kişi üyeyi ifade eder.


 

 1. TARAFLAR'IN HAK VE YÜKÜMLÜLÜKLERİ

 

3.1. Üyelik statüsünün kazanılması için, Üye olmak isteyen kullanıcının, Platform'da bulunan işbu Üyelik Sözleşmesi'ni onaylayarak, burada talep edilen bilgileri doğru ve güncel bilgilerle doldurması, Üyelik başvurusunun greenpetition.com tarafından ndirilerek onaylanması gerekmektedir. Üye olmak isteyen kullanıcının 18 (on sekiz) yaşını doldurmuş olması şartı aranacaktır. Onaylanma işleminin tamamlanması ve Üye'ye bildirilmesi ile Üyelik statüsü başlamakta ve böylece Üye işbu Üyelik Sözleşmesi'nde ve Platform'un ilgili yerlerinde belirtilen hak ve yükümlülüklere kavuşmaktadır. Söz konusu Üyelik Sözleşmesi'ni doldururken doğru ve güncel bilgi sağlamayan Üye , bu sebeple doğabilecek tum zararlardan bizzat sorumludur. 

3.2. Üyelik hak ve yükümlülüklerinin hangi kişiye ait olduğu conusunda ihtilaf bulunması ve bu hususta söz conusu kişilerin greenpetition.com 'dan talepte bulunması halinde, ilgili Üyelik hesabı kullanılarak herhangi bir Hizmet için greenpetition.com öde me yapan en son kişinin Üyelik hesabının sahibi olduğunu kabul ederek , bu doğrultuda işlem yapacaktır.

3.3. Üye , Platform üzerinden görüntülediği ilanlarla ilgili herhangi bir hukuki işlem veya satın alma süreci başlatmak istemesi halinde, Platform'da yer alanlar da dâhil olmak üzere tüm gerekli yasal yükümlülükleri ve yasal prosedürleri yerine getirmek zorunda olduğunu, söz konusu yükümlülükler e prosedürlerle ilgili olarak greenpetition.com 'un herhangi bir bilgi ve sorumluluğunun bulunmadığını kabul ve beyan eder.

3.4. Açık Pazar butiklerinde, bir diğer deyişle greenpetition.com 'un Platform'da yer alan herhangi bir ürün veya hizmetin satıcısı konuunda olmaması durumunda greenpetition.com 6563 sayılı Elektronik Ticaretin Düzenlenmesi Hakkında Kanun uyarınca yalnızca "aracı hizmet sağlayıcı" e 5651 sayılı İnternet Ortamında Yapılan Yayınların Düzenlenmesi ve Bu Yayınlar Yoluyla İşlenen Suçlarla Mücadele Edilmesi Hakkında Kanun uyarınca "yer sağlayıcı" konumundadır. greenpetition.com , Açık Pazar butiklerinde Platform'da yer alan ve kendisi tarafından yayınlanmamış hiçbir görsel, yazılı veya sair içeriğin gerçeriğin gerçekliğinden, güvenilirliğinden, doğruluğundan da hukuka uygunluğundan sorumlu değildir ve sö z konusu içeriklerin doğruluğunu kontrol etme gibi bir yükümlülüğü bulunmamaktadır.

3.5. Üye , Açık Pazar butiklerinde Platform üzerinden herhangi bir Satıcı 'dan yapacağı alımlarda akdedilecek mesafeli satış sözleşmelerinde Satıcı 'nın satıcı taraf, kendisinin ise alıcı taraf olduğunu; greenpetition.com 'un bahsi geçen mesafeli satış sözleşmesi ilişkisinde taraf olmadığını; dolayısıyla da kendisine karşı sadece Satıcı 'nın yürürlükteki tüketici hukuku mevzuatı ve sair mevzuat kapsamında her anlamda bizzat sorumlu olduğunu kabul ve beyan eder. Bu bağlamda Açık Pazar butiklerinde sergilenen ve satılan tüm ürünlerin kalitesinden, mevzuata uygunluğundan, garanti belgesi verilmesinden, faturalandırılmasından ve sair diğer gerekli belgenin tesliminden ve satış sonrası gereksinim duyulan servis vs. hizmetlerinden ve ürünler in süresinde teslim edilmesinden Satıcı bizzat ve münhasıran sorumlu olacaktır.

3.6. Açık Pazar butiklerinde greenpetition.com , aracı hizmet sağlayıcı statüsünden ve Satıcı ile imzalamış olduğu sözleşmedeki yetkisinden kaynaklı olarak; Üye 'nin Satıcı 'dan satın alacağı ürünlere dair, Satıcı adına ürün bedelini tahsilat yetkisine sahip olacak ve Alıcı greenpetition.com 'a yapacağı söz konusu bu ödemeyle, Satıcıya karşı ödeme yükümlülüğünden kurtulac ak ve ayrıca Satıcı 'ya ödeme yapmak zorunda kalmayacaktır.

3.7. Üye , Platform üzerinde gerçekleştirdiği işlemlerde ve yazışmalarda, işbu Üyelik Sözleşmesi'nin hükümlerine, Platform'da belirtilen tüm koşullara, yürürlükteki mevzuata ve ahlak kurallarına uygun olarak hareket edeceğini kabul ettiğini beyan e der. Üye 'nin Platform dâhilinde yaptığı işlem ve eylemlere ilişkin hukuki ve cezai sorumluluk kendisine aittir.

3.8. greenpetition.com , yürürlükteki mevzuat uyarınca yetkili makamların talebi halinde, Üye 'nin kendisinde bulunan bilgilerini söz konusu makamlarla paylaşabilecektir.

3.9. Platform'a üyelik sırasında ve/veya alışveriş sırasında Üye 'lerden alınan kişisel veriler, Üye ve/veya Satıcılar arasında sahtecilik, dolandırıcılık, Platform'un kötüye kullanımı, Türk Ceza Kanunu anlamında suç oluşturabilecek çıkan uyuşmazlıklarda, yalnızca talep edilen konu ile sınırlı olmak üzere tarafların yasal haklarını kullanabilmeleri amacıyla ve sadece bu kapsam ile sınırlı olmak üzere uyuşmazlığa taraf olabilecek diğer Üye ve/veya Satıcılar'a iletebilecektir.

3.10. Üye 'nin Hesabım Sayfası'na erişmek ve Platform üzerinden işlem gerçekleştirebilmek için ihtiyaç duyduğu kullanıcı adı ve şifre bilgisi, Üye tarafından oluşturulmakta olup, söz konusu bilgilerin güvenliği ve gizliliği mamen Üye 'nin sorumluluğundadır. , kendisine ait kullanıcı adı ve şifre ile gerçekleştirilen işlemlerin kendisi tarafından gerçekleştirilmiş olduğunu, bu işlemlerden kaynaklanan sorumluluğunun peşinen kendisine ait olduğunu, bu şekilde gerçekleştirilen is ve işlemle ri kendisinin gerçekleştirmediği yolunda herhangi bir def'i ve/veya itiraz ileri süremeyeceğini ve/veya bu def 'i veya itiraza dayanarak yükümlülüklerini yerine getirmekten kaçınmayacağını kabul, beyan ve taahhüt eder.

3.11. Sì , Platform'u aşağıda sayılan haller başta olmak üzere hukuka ve ahlaka aykırı bir şekilde kullanmayacaktır.

 • Platform'un herhangi bir kişi adına veri tabanı, kayıt veya rehber yaratmak, kontrol etmek, güncellemek veya değiştirmek amacıyla kullanılması;
 • Platform'un bütününün veya bir bölümünün bozma, değiştirme veya ters mühendislik yapma amacıyla kullanılması;
 • Yanlış bilgiler veya başka bir kişinin bilgileri kullanılarak işlem yapılması, yanlış veya yanıltıcı ikametgâh adresi, elektronik posta adresi, iletişim, ödeme veya hesap bilgileri de dahil yanlış veya yanıltıcı kişisel veriler kullanmak suretiy le gerçek olmayan Üyelik hesapları oluşturulması ve bu hesapların Üyelik Sözleşmesi'ne veya yürürlükte mevzuata aykırı şekilde kullanılması, başka bir Üye 'nin hesabının izinsiz kullanılması, başka birinin yerine geçilerek ya da yanlış bir isimle işlemlere taraf ya da katılımcı olunması;
 • Yorum ve puanlama bölümünün; Platform'daki yorumları Platform dışında yayınlamak gibi Platform dışı amaçlar için kullanılması veya sistemleri manipüle edecek şekilde kullanılma amaçları dışında kullanılması;
 • Yorum bölümünde konusu suç teşkil eden, internet sitesindeki kurallara, yürürlükteki mevzuata veya uluslararası anlaşmaların ihlali sonucunu doğuran ya da böyle durumları teşvik eden, yasadışı, tehditkâr, reklam ve/veya pazarlama, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik ya da ahlaka aykırı, toplumca genel kabul görmüş kurallara aykırı, kişilik haklarına aykırı, fikri ve sınai haklara aykırı, haksız rekabet yaratan ve/veya benzer herhangi bir içeriğin Platform'da paylaşılması;
 • Virüs veya Platform'a, Platform'un veri tabanına, Platform üzerinde yer alan herhangi bir içeriğe zarar verici herhangi başka bir teknoloji yayılması;
 • La piattaforma tarafından belirlenmiş olan iletişimler ve teknik sistemler üzerinde makul olmayan veya orantısız derecede büyük yüklemeler yaratacak ya da teknik işleyişe zarar verecek faaliyetlerde bulunulması, greenpetition.com 'un önceden yazılı iznini alınmaks ızın Platform'un üzerinde otomatik program, robot, web crawler, örümcek, veri madenciliği (data mining) ve veri taraması (data crawling) gibi "screen scraping" yazılımları o sistemleri kullanılması e bu şekilde Platform'da yer alan herhangi bir içeriğin tamamının o bir kısmının izinsiz kopyalanarak, yayınlanması veya kullanılması .

3.12. Üye 'nin Platform'u 3.11. maddesi basta olmak üzere, işbu Sözleşme'deki herhangi bir maddeye aykırı kullanması halinde greenpetition.com Üye 'nin Platform'u tamamı ve/veya bir bölümünden kısmen ve/veya tamamen kullanmasını engellemek hakkına sahiptir. Bu kapsamda greenpetition.com 3.11. maddede belirtilen yorum ve puan bölümünde devamlı olarak inceleme yapacak, 3.11. maddede belirtilen şekilde bir yorumun tespit edilmesi halinde bahse konu içerik Platform'da yayınlanmayacaktır. Üye nihai kararın münhasıran greenpetition.com 'a ait olduğunu kabul, beyan ve taahhüt eder.

3.13. Üye , Platform'da yaptığı işlemleri greenpetition.com 'a maddi ve Platform'a teknik olarak hiçbir surette zarar vermeyecek şekilde yürütmekle yükümlüdür. Üye , Platform'a zarar verecek il suo programma türlü, virüs, yazılım, lisansız ürün, truva atı vb. içermemesi için gerekli koruyucu yazılımları ve lisanslı ürünleri kullanmak da dâhil olmak üzere gerekli her türlü tedbiri aldığını kabul ve taahhüt eder. Üye ayrıca Hesap Sayfası'na robot veya otomatik giriş yöntemleriyle girmeyeceğini kabul eder.

3.14. Platform'un veya üzerindeki içeriğin işbu Üyelik Sözleşmesi ile belirlenen kullanım şartlarına veya yürürlükteki mevzuat hükümlerine aykırı olarak kullanılması hukuka aykırı olup; greenpetition.com 'un ilgili talep, dava ve takip hakları saklıdır.

 1. GİZLİLİK

4.1. greenpetition.com , Üye 'nin Platform'da sunulan Hizmetler'den yararlanabilmek için Platform üzerinden kendisine sağladığı kişisel verilerin 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu da dâhil her türlü mevzuata uygun bir şekilde işlenmesine, güvenliğin in sağlanmasına ve korunmasına önem vermektedir. greenpetition.com , tuttavia, non hai pubblicato alcun link su greenpetition.com /kisisel_verilerin_korunmasi.html e la politica di Gizlilik ti ha aiutato a parlare di toplamakta, kullanmakta, aktarmakta e diğer şekillerde işleyebilmektedir. Gizlilik Politikası, işbu Üyelik Sözleşmesi'nin ayrılmaz bir parçasıdır.

4.2. Üye , Hizmetler'den faydalanarak ve/veya bir hesap oluşturarak Gizlilik Politikası'nda belirlendiği şekilde kişisel verilerinin toplanmasına, kullanılmasına, aktarılmasına ve diğer şekillerde işlenmesine açık bir şekilde ve özgür iradesiyle rıza göstermektedir. Kişisel verinin kullanılması ile ilgili koşullar ve bu konudaki haklarınızla ilgili olarak daha fazla bilgi için Gizlilik Politikamızı inceleyebilirsiniz ve kvkk@greenpetition.com elektronik posta adresine e-mail göndererek mevzuattan doğan haklarınızı .

4.3. Üye tarafından Platform'da beyan edilen ve paylaşılmasına rıza gösterilen kişisel veriler; işbu Üyelik Sözleşmesi ile belirlenen yükümlülüklerin ifası, Platform'un işletilmesi için gereken uygulamaların yürütülmesi, Üye için çeşitli avantajların sağlanıp sunulabilmesi ve Üye 'ye özel reklam, satış, pazarlama, anket, ben zer amaçlı her türlü elektronik iletişim, profileme, istatistiksel çalışmalar yapılması amacıyla greenpetition .com ya da iş ortakları tarafından Gizlilik Politikası'na uygun olarak toplanır, saklanır, işlenir, kullanılır ve akdi ilişkilerimize istinaden 3. Kişiler ile paylaşılabilir.

4.4. Üye , kişisel verilerinin bilgilerinin greenpetition.com tarafından bu şekilde kullanımına ve saklanmasına rıza gösterdiğini kabul ve beyan eder. greenpetition.com è il tuo account Kişisel Verilerin 6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu mad. 12 uyarınca güvenli şekilde saklanması, yetkisiz erişimlerin ve hukuka aykırı veri işlemelerin önlenmesi için gereken her türlü tedbiri alacaktır. Üye kişisel verileri üzerinde 6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu mad. 11 uyarınca sahip olduğu hakları kullanma ve bu verilerinde dilediği zaman değişiklik veya güncelleme yapma hakkına sahiptir.

 

 1. FİKRİ MÜLKİYET HAKLAR

Green Petition ” markası ve logosu, “ Green Petition ” mobil uygulamasının ve Platform'un tasarımı, yazılımı, alan adı ve bunlara ilişkin olarak greenpetition.com tarafından oluşturulan her türlü marka, tasarım, logo, ticari takdim şekli, slogan ve diğer tüm içeriğin her türlü fikri mülkiyet hakkı ile kendi mülkiyetindedir. , greenpetition.com ha una serie di schede multiuso per i tuoi prodotti, come i tuoi prodotti, i tuoi prodotti, i tuoi prodotti, i tuoi prodotti, i tuoi prodotti, i tuoi prodotti, i tuoi prodotti, i tuoi prodotti. Üye , mobil uygulamasının veya Platform'un bütünü ya da bir kısmını başka bir ortamda greenpetition.com 'un yazılı izni olmaksızın kullanamaz. Ora, hai chiesto a greenpetition.com di essere un fikri multiplo che haklarını ihlal edecek şekilde davranması halinde, ora , greenpetition.com è uno di noi che ti ha chiesto di farlo e di fare il masraflar ını tazmin etmekle yükümlüdür.

 1. SÖZLEŞME DEĞİŞİKLİKLER

greenpetition.com , tamamen kendi takdirine bağlı olmak üzere, işbu Üyelik Sözleşmesi'ni'ni and Platform'da yer alan Gizlilik Politikası da dâhil her türlü politikayı, hüküm ve şartı uygun göreceği herhangi bir zamanda, yürürlükteki mevzuat h ükümlerine aykırı olmamak kaydıyla Platform'da ilan ederek tek taraflı olarak değiştirebilir. İşbu Üyelik Sözleşmesi'nin değişen hükümleri, Platform'da ilan edildikleri tarihte geçerlilik kazanacak, geri kalan hükümler aynen yürürlükte kalarak hüküm ve sonuçlarını doğurmaya devam edecektir.

 1. MÜCBİR SEBER

Ayaklanma, ambargo, devlet müdahalesi, isyan, işgal, savaş, seferberlik, grev, lokavt, iş eylemleri veya boykotlar dâhil olmak üzere işçi-işveren anlaşmazlıkları, siber saldırı, iletişim sorunları, altyapı ve internet arızaları, sisteme ilişkin iyileştirme veya yenileştirme çalışmaları ve bu sebeple meydana gelebilecek arızalar, elektrik kesintisi, yangın, patlama, fırtına, sel, deprem, göç, salgın o diğer bir doğal felaket o greenpetition.com 'un controllü dışında gerçekleşen, kusurundan kaynaklanmayan ve makul olarak öngör ülemeyecek diğer olaylar ("Mücbir Sebep") greenpetition.com 'un işbu Üyelik Sözleşmesi'nden doğan yükümlülüklerini ifa etmesini engeller veya geciktirirse, greenpetition.com ifası Mücbir Sebep sonucunda engellenen veya geciken yükümlülüklerinden dolayı sorumlu tutulamaz ve bu durum işbu Üyelik Sözle şmesi'nin bir ihlali olarak kabul edilemez.

 1. MUHTELİF HÜKÜMLER

8.1. Delil sözleşmesi; Üye , işbu Üyelik Sözleşmesi'nden doğabilecek ihtilaflarda SA'nın resmi defter ve ticari kayıtları ile greenpetition.com 'un veri tabanında, sunucularında tutulan e-arşiv kayıtlarının, elektronik bilgilerin and bilgisayar kayıtlarının, bağlay ıcı, kesin ve münhasır delil teşkil edeceğini ve bu maddenin 6100 sayılı Hukuk Muhakemeleri Kanunu'nun 193. maddesi anlamında delil sözleşmesi niteliğinde olduğunu kabul eder.

8.2. Uygulanacak Hukuk ve Uyuşmazlıkların Çözümü; İşbu Üyelik Sözleşmesi münhasıran Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına tabi olacaktır. İşbu Üyelik Sözleşmesi'nden kaynaklanan veya işbu Üyelik Sözleşmesi ile bağlantılı olan her türlü ihtilaf, İstanbul Tüketici Hakem Heyetleri ve İstanbul (Çağlayan) Mahkemeleri ve İcra Müdürlükleri'nin münhasır yargı yet kisinde olacaktır.

8.3. Bildirim; greenpetition.com , Üye ile Üye 'nin kayıt olurken bildirmiş bildirmiş olduğu elektronik posta adresi vasıtasıyla o telefono numarasına arama yapmak e SMS göndermek suretiyle iletişim kuracaktır. Üye , elektronik posta adresini ve telefon numarasını güncel tutmakla yükümlüdür.

8.4. Üyelik Sözleşmesi'nin Bütünlüğü ve Bölünebilirliği; İşbu Üyelik Sözleşmesi, konuya ilişkin olarak Taraflar arasındaki anlaşmanın tamamını oluşturmaktadır. İşbu Üyelik Sözleşmesi'nin herhangi bir hükmünün yetkili herhangi bir mahkeme, tahkim heyeti veya idari makam tarafından tümüyle veya kısmen geçersiz veya uygulanamaz olduğu veya makul olmadığına karar verilmesi halinde, söz konusu lik, uygulanamazlık veya makul olmama ölçüsünde işbu Üyelik Sözleşmesi bölünebilir olarak kabul edilecek ve diğer hükümler tümüyle yürürlükte kalmaya devam edecektir.

8.5. Üyelik Sözleşmesi'nin Devri; , greenpetition.com ha creato un sito per l'acquisto di prodotti di alta qualità e di alta qualità.

8.6. Tadil ve Feragat; Taraflar'dan birinin Üyelik Sözleşmesi'nde kendisine verilen herhangi bir hakkı kullanmaması ya da icra etmemesi, söz konusu haktan feragat ettiği anlamına gelmeyecek veya söz konusu hakkın daha sonra kullanılmasını ya da icra edilmesini engellemeyecektir.

8 (sekiz) maddeden ibaret işbu Üyelik Sözleşmesi, Üye tarafından her bir hükmü okunarak ve bütünüyle anlaşılarak elektronik ortamda onaylanmak suretiyle, onaylandığı an itibariyle yürürlüğe girmiştir.